การพัฒนารูปแบบการบำบัดผู้ติดยาเสพติดในสถานการณ์ การระบาดของโรค Covid 19

Development of Therapeutic Model Drug Addicts During the Covid 19 Outbreak

เริ่มต้น 5(5 เรตติ้ง) 206 ผู้เรียนที่ลงทะเบียน Thai
สร้างโดย SuperAdmin swpc.online
อัพเดทล่าสุด Sun, 06-Nov-2022
1.หลักการและเหตุผล

               ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ผู้ติดยาเสพติดถือว่าเป็นผู้ป่วยประเภทหนึ่ง เป็นผู้ที่ควรได้รับการฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ผู้เสพยาเสพติดจึงจำเป็นต้องเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ (พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด, 2545) ผู้ติดยาเสพติดไม่ใช่อาญากร การบำบัดฟื้นฟูจึงต้องให้เข้ารับการบำบัดอย่างกว้างขวาง ขอบเขตของ ผู้จะเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูอยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้เสพ 2. เป็นผู้เสพและมีไว้ในครอบครอง 3. เป็นผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย 4. เป็นผู้เสพและจำหน่ายยาเสพติดเล็กน้อย

จากนโยบายและเหตุผลดังกล่าวโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้รับผู้บำบัด ที่เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตั้งแต่ พ.ศ.2545 เป็นต้นมา ซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ฯลฯ เข้ามาบำบัดรักษาและดูแลช่วยเหลือทางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับร่วมมือกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก แต่ในปัจจุบันมีการระบาดของไวรัส Covid 19 การให้บริการรูปแบบเดิมๆ อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid 19 ได้ง่าย

ดังนั้นทางผู้ศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้ทำการคิดวิธีบำบัดยาเสพติดในรูปแบบเว้นระยะห่าง Isolation และแบบ Telemed Online เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโรค Covid 19 เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อทางทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรักษาต่อไป


2.วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาวิธีการดูแลผู้บำบัดเข้ารับการบำบัดรักษาประเภทผู้ป่วยนอกที่เข้ามาบำบัดรักษาในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid 19 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกสภา นักสังคมสงเคราะห์ และประชาชนทั่วไป


4.วิทยากรบรรยาย
คุณ กวิศา อ่อนนวล

5.ระยะเวลาอบรม
10-15 นาที

6.หัวข้อบรรยาย

1. บทนำ

2. วัตถุประสงค์

3. ขั้นเตรียมการบำบัด

4. วิธีการบำบัด

5. ผลการดำเนินงาน

6. สรุปผลการดำเนินงาน

7. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

8. เอกสารอ้างอิง


7.วิธีบรรยาย
บทความ

8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
ทำแบบทดสอบ ผ่าน 70%

9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม
ได้ความรู้จากบทความ

หลักสูตรสำหรับรายวิชานี้
2 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
บทเรียน
2 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • บทเรียน
  .
 • แบบทดสอบ
  00:00:00
เกี่ยวกับผู้สอน

SuperAdmin swpc.online

24 รีวิวส์ | 491 ผู้เรียน | 7 หลักสูตร
ความคิดเห็นของผู้เรียน
5
5 รีวิวส์
 • (1)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (4)

รีวิวส์

 • สุวรรณา บุญมา
 • มธุรส ดวงจันทร์
 • นิภาพร คำปันศักดิ์
 • ภานุมาศ อุทัยกัน
 • กนกวรรณ คูระโคตร
ฟรี
รวม:
 • 00:00:00 ชั่วโมง วิดีโอ
 • 2 บทเรียน