การเสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัวลักษณะเฉพาะโดยครอบครัวและชุมชน

Strengthening the Warm Specific Familes by Families and Communities Themselves

เริ่มต้น 4(4 เรตติ้ง) 316 ผู้เรียนที่ลงทะเบียน Thai
สร้างโดย SuperAdmin swpc.online
อัพเดทล่าสุด Sun, 06-Nov-2022
1.หลักการและเหตุผล

           บทความ เรื่อง “ การเสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัวลักษณะเฉพาะโดยครอบครัวและชุมชน”เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับ ครอบครัวอุ่นและครอบครัวลักษณะเฉพาะ สถานการณ์ความอบอุ่นของครอบครัวและครอบครัวลักษณะเฉพาะในชุมชน ปัญหาและความต้องการของครอบครัวลักษณะเฉพาะ บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน ในการเสริมสร้างความอบอุ่นสำหรับครอบครัวลักษณะเฉพาะ รวมทั้งแนวทางการเสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัวลักษณะเฉพาะโดยครอบครัวและชุมชน 


2.วัตถุประสงค์

-


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกสภา นักสังคมสงเคราะห์ และประชาชนทั่วไป


4.วิทยากรบรรยาย
ดร. ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

5.ระยะเวลาอบรม
10 นาที

6.หัวข้อบรรยาย

1. ครอบครัวอุ่นและครอบครัวลักษณะเฉพาะ

2. สถานการณ์ความอบอุ่นของครอบครัวและครอบครัวลักษณะเฉพาะในชุมชน

3. ปัญหาและความต้องการของครอบครัวลักษณะเฉพาะ

4. บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน ในการเสริมสร้างความอบอุ่นสำหรับครอบครัวลักษณะเฉพาะ

5. แนวทางการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นของครอบครัวลักษณะเฉพาะ โดยความร่วมมือของครอบครัวและภาคีเครือข่ายในชุมชน

 


7.วิธีบรรยาย
บทความ

8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
ทำแบบทดสอบ ผ่าน 70%

9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม
ได้ความรู้จากบทความ

หลักสูตรสำหรับรายวิชานี้
2 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
บทเรียน
2 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • บทเรียน
  .
 • แบบทดสอบ
  00:00:00
เกี่ยวกับผู้สอน

SuperAdmin swpc.online

24 รีวิวส์ | 521 ผู้เรียน | 7 หลักสูตร
ความคิดเห็นของผู้เรียน
4
4 รีวิวส์
 • (1)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (3)

รีวิวส์

 • สุวรรณา บุญมา
 • มธุรส ดวงจันทร์
 • นิภาพร คำปันศักดิ์
 • กนกวรรณ คูระโคตร
ฟรี
รวม:
 • 00:00:00 ชั่วโมง วิดีโอ
 • 2 บทเรียน