ข้อควรระวังในการผลิตซ้ำหลักคิดคำขวัญ เรื่อง “ช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้”

Cautions on Reproduction a Motto of Help Them to Help Themselves

เริ่มต้น 5(7 เรตติ้ง) 339 ผู้เรียนที่ลงทะเบียน Thai
สร้างโดย SuperAdmin swpc.online
อัพเดทล่าสุด Sun, 06-Nov-2022
1.หลักการและเหตุผล

   ปี พ.ศ. 2543 ผู้เขียนกลับจากการศึกษาปริญญาเอกที่แคนาดาและได้สอนในหลักสูตรปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ ได้บรรยายในชั้นเรียนว่า คำกล่าวที่ว่า “ช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้” หรือ help them to help themselves นั้นไม่ใช่ปรัชญาของวิชาชีพอย่างที่มีการตีความตามๆ กันมา นักศึกษาปริญญาโทท่านหนึ่งเดินเข้ามาถามในช่วงพักเบรก ว่า ทำไม อาจารย์สอนอย่างนี้ สอนไม่เหมือนคนอื่น แล้ววิชานี้ ใครเป็นคนออกข้อสอบครับ ผู้เขียนยังบรรยายเช่นนี้ในระดับปริญญาตรีด้วย นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ปริญญาตรีก็แย้งผู้เขียนว่า อาจารย์สอนแย้งกับที่อาจารย์เขียนไว้ในหนังสือ นักศึกษาหมายถึงหนังสือประกอบการเรียนการสอน วิชา สค 111 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ที่เขียนร่วมกับศาสตราจารย์วันทนีย์ วาสิกะสิน และ รองศาสตราจารย์สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2537) ผู้เขียนจึงกลับไปเปิดอ่านดูอีกครั้งหนึ่ง ที่หน้า 28 ข้อความในหน้านี้ไม่ได้บอกว่า ปรัชญาของสังคมสงเคราะห์คือ ช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้ ทว่า อธิบายแต่เพียงว่า คำกล่าวชุดนี้สะท้อนปรัชญาสังคมสงเคราะห์ และท้ายหน้ายังมีข้อความว่า ปรัชญาพื้นฐานที่เชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ ฯลฯ


2.วัตถุประสงค์

-


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกสภา นักสังคมสงเคราะห์ และประชาชนทั่วไป


4.วิทยากรบรรยาย
ศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์

5.ระยะเวลาอบรม
10 นาที

6.หัวข้อบรรยาย

1. บทนำ

2. “ช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้” เป็นหลักคิดคำขวัญที่งดงาม

3. การนำหลักคิดคำขวัญไปใช้โดยไม่เข้าใจปรัชญาคุณค่าความเป็นมนุษย์

4. ปรัชญา Constructivism ทบทวน Language of helping

5. ธนาคารโลกทบทวนหลักคิดคำขวัญ Help people to help themselves เช่นกัน

6. บทวิเคราะห์

7. สรุป

8. รายการอ้างอิง


7.วิธีบรรยาย
บทความ

8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
ทำแบบทดสอบ ผ่าน 70%

9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม
ได้ความรู้จากบทความ

หลักสูตรสำหรับรายวิชานี้
2 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
บทเรียน
2 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • บทเรียน
  .
 • แบบทดสอบ
  00:00:00
เกี่ยวกับผู้สอน

SuperAdmin swpc.online

24 รีวิวส์ | 491 ผู้เรียน | 7 หลักสูตร
ความคิดเห็นของผู้เรียน
5
7 รีวิวส์
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (7)

รีวิวส์

 • เทียนชัย คุณยศยิ่ง
 • สุนิสา คงชูศรี
 • นิภาพร คำปันศักดิ์
 • ภานุมาศ อุทัยกัน
 • เกษนภา แขมพร
 • กัญญาวีร์ วรรณศรี
 • วรรณฤดี ศรีเดช
ฟรี
รวม:
 • 00:00:00 ชั่วโมง วิดีโอ
 • 2 บทเรียน