นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กับเจ็ดชีวิตไร้สิทธิการรักษา

Medical Social Work Process with Crisis of Health Insurance Case study of Social Work Department Khon Kaen Hospital

เริ่มต้น 5(2 เรตติ้ง) 245 ผู้เรียนที่ลงทะเบียน Thai
สร้างโดย SuperAdmin swpc.online
อัพเดทล่าสุด Mon, 31-Oct-2022
1.หลักการและเหตุผล

       จากรายงานสถิติผู้ป่วยเข้ารับบริการประจำปีของโรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบผู้ป่วยไม่มีหลักประกันสุขภาพ จำนวน 309 ราย รวม ค่ารักษาพยาบาลทั้งสิ้นจำนวน 4,634,971 บาท โดยค่ารักษาพยาบาลจำนวนนี้ ไม่สามารถเบิกจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ผู้ป่วยต้องชำระค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวเอง ทำให้ผู้ป่วยเลือก ที่จะซื้อยามารับประทานเอง บางรายปล่อยให้อาการเจ็บป่วยนั้นหายเอง แต่อีกหลายรายที่อาการลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ เพราะไม่กล้าเข้ามารับบริการในโรงพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ถือเป็นหนึ่งในทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลที่ให้บริการกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพนี้ได้


2.วัตถุประสงค์

-


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกสภา นักสังคมสงเคราะห์ และประชาชนทั่วไป


4.วิทยากรบรรยาย
คุณจิราพร อุ่นเมือง คุณภานุวัตร์ อุ๊ดปวง

5.ระยะเวลาอบรม
10 นาที

6.หัวข้อบรรยาย

1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการ

2. กระบวนการสืบเสาะหาข้อมูล

3. กระบวนการประเมินและวินิจฉัย

4. กระบวนการวางแผนให้ความช่วยเหลือ

5. กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว

6. การติดตามและประเมินผล

7. สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบงาน


7.วิธีบรรยาย
บทความ

8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
ทำแบบทดสอบ ผ่าน 70%

9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม
ได้ความรู้จากบทความ

หลักสูตรสำหรับรายวิชานี้
2 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
บทเรียน
2 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • บทเรียน
  .
 • แบบทดสอบ
  00:00:00
เกี่ยวกับผู้สอน

SuperAdmin swpc.online

24 รีวิวส์ | 491 ผู้เรียน | 7 หลักสูตร
ความคิดเห็นของผู้เรียน
5
2 รีวิวส์
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (2)

รีวิวส์

 • นิภาพร คำปันศักดิ์
 • ภานุมาศ อุทัยกัน
ฟรี
รวม:
 • 00:00:00 ชั่วโมง วิดีโอ
 • 2 บทเรียน