อเมริกาเหนือกับสังคมสงเคราะห์โรงเรียน

School Social Work in North American Context

เริ่มต้น 5(1 เรตติ้ง) 141 ผู้เรียนที่ลงทะเบียน Thai
สร้างโดย SuperAdmin swpc.online
อัพเดทล่าสุด Mon, 31-Oct-2022
1.หลักการและเหตุผล

     วิชา สค. 440 สังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน เป็นวิชาเลือกที่ผู้เขียนลงทะเบียนเรียนในภาค 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2521 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ปัจจุบันไม่มีวิชานี้ในหลักสูตรการเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้ว ในครั้งนั้น รองศาสตราจารย์ นิภา ส. ตุมรสุนทรผู้บรรยายวิชานี้ได้มอบหมายให้ผู้เขียนไปศึกษาดูงาน 1 คาบกับนักสังคมสงเคราะห์โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร ท่านคือคุณวิสา เบ็ญจะมโน ซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีนักสังคมสงเคราะห์โรงเรียน2 ในประเทศไทยแล้ว ปรากฏการณ์นี้สวนทางกับบริบทนานาชาติ ที่มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายนานาชาติเพื่อสังคมสงเคราะห์โรงเรียน (International Network for School Social Work) โดยเครือข่ายดังกล่าวได้ประมาณการว่า การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โรงเรียนในช่วงปี ค.ศ. 2021 นั้นมีอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 50 ประเทศ (Huxtable, 2022) ในที่นี้ ผู้เขียนขอนำเสนอสังคมสงเคราะห์โรงเรียนในสองประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ คือสหรัฐอเมริกา ซึ่งน่าจะเป็นประเทศแรกๆ ที่มีนักสังคมสงเคราะห์โรงเรียน และแคนาดา ซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งในอเมริกาเหนือที่มีความก้าวหน้าของสังคมสงเคราะห์โรงเรียน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความรู้เรื่องสังคมสงเคราะห์โรงเรียน ที่กำลังเป็นที่สนใจของนักสังคมสงเคราะห์รุ่นใหม่ๆ ในสังคมไทย


2.วัตถุประสงค์

-


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกสภา นักสังคมสงเคราะห์ และประชาชนทั่วไป


4.วิทยากรบรรยาย
ศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์

5.ระยะเวลาอบรม
10 นาที

6.หัวข้อบรรยาย

1. บทนำ

2. สหรัฐอเมริกา

3. แคนาดา

4. บทวิเคราะห์

5. สรุป

6. รายการอ้างอิง


7.วิธีบรรยาย
บทความ

8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
ทำแบบทดสอบ ผ่าน 70%

9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม
ได้ความรู้จากบทความ

หลักสูตรสำหรับรายวิชานี้
2 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
บทเรียน
2 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • บทเรียน
  .
 • แบบทดสอบ
  00:00:00
เกี่ยวกับผู้สอน

SuperAdmin swpc.online

24 รีวิวส์ | 491 ผู้เรียน | 7 หลักสูตร
ความคิดเห็นของผู้เรียน
5
1 รีวิวส์
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (1)

รีวิวส์

 • นิภาพร คำปันศักดิ์
ฟรี
รวม:
 • 00:00:00 ชั่วโมง วิดีโอ
 • 2 บทเรียน