แนวคิดการฟื้นคืนความเข้มแข็งทางสังคม การฟื้นคืนความเข้มแข็งทางจิตวิทยา และการฟื้นคืนความเข้มแข็งชุมชน

Social Resilience, Psychological Resilience, and Community Resilience

เริ่มต้น 5(4 เรตติ้ง) 237 ผู้เรียนที่ลงทะเบียน Thai
สร้างโดย SuperAdmin swpc.online
อัพเดทล่าสุด Sun, 06-Nov-2022
1.หลักการและเหตุผล

    แนวคิดการฟื้นคืนความเข้มแข็ง (Resilience) เป็นแนวคิดที่แพร่หลายในวิชาชีพที่ทำงานด้านสุขภาพจิต ขณะเดียวกัน แนวคิดการฟื้นคืนความเข้มแข็งทางสังคม (Social Resilience) เป็นแนวคิดในระดับชุมชนและระดับกำหนดนโยบายสังคมในประเด็นที่เกี่ยวกับพิบัติภัยที่ส่งผลกระทบกับกลุ่ม คนเปราะบางและกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงสุด ในช่วงเวลาที่ไวรัส COVID-19 ระบาดตั้งแต่ ปลายปี ค.ศ.2019 มีบทความวิจัยและบทความวิชาการจำนวนมากที่นำเสนอทั้งในเรื่องการฟื้นคืนความเข้มแข็งในมิติสุขภาพจิต การฟื้นคืนความเข้มแข็งในชุมชน (Community resilience) นอกจากนั้น นักวิชาการสังคมสงเคราะห์ยังได้นำแนวคิดการฟื้นคืนความเข้มแข็งมาใช้กับการนิเทศงานให้นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ตลอดจนดูแลนักสังคมสงเคราะห์ที่มีปัญหาหมดไฟในการทำงาน (burn out) (Whitney, 2017). นักสังคมสงเคราะห์ไทยจะได้รับประโยชน์จากแนวคิดการฟื้นคืนความเข้มแข็งและการฟื้นคืนความเข้มแข็งทางสังคม ที่สามารถนำไปใช้ได้หลายระดับและหลายมิติ


2.วัตถุประสงค์

-


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกสภา นักสังคมสงเคราะห์ และประชาชนทั่วไป


4.วิทยากรบรรยาย
ศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์

5.ระยะเวลาอบรม
10 นาที

6.หัวข้อบรรยาย

1. บทนำ

2. ความหมายและความหลากหลาย

3. การฟื้นคืนความเข้มแข็งทางจิตวิทยากับการฟื้นคืนความเข้มแข็งทางสังคม

4. แนวคิดการฟื้นคืนความเข้มแข็งชุมชน (Community Resilience)

5. รายงานเรื่อง Social resilience ของธนาคารโลก และ UN-HABITAT

6. บทวิเคราะห์

7. สรุป

8. รายการอ้างอิง7.วิธีบรรยาย
บทความ

8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
ทำแบบทดสอบ ผ่าน 70%

9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม
ได้ความรู้จากบทความ

หลักสูตรสำหรับรายวิชานี้
2 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
บทเรียน
2 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • บทเรียน
  .
 • แบบทดสอบ
  00:00:00
+ ดูเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้สอน

SuperAdmin swpc.online

24 รีวิวส์ | 521 ผู้เรียน | 7 หลักสูตร
ความคิดเห็นของผู้เรียน
5
4 รีวิวส์
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (4)

รีวิวส์

 • มธุรส ดวงจันทร์
 • นิภาพร คำปันศักดิ์
 • เทอดศักดิ์ พิมเภา
 • กัญญาวีร์ วรรณศรี
ฟรี
รวม:
 • 00:00:00 ชั่วโมง วิดีโอ
 • 2 บทเรียน