แนวคิดเทคโนโลยีแห่งตัวตนกับสังคมสงเคราะห์โรงเรียน

Technologies of the Self and School Social Work

เริ่มต้น 5(1 เรตติ้ง) 169 ผู้เรียนที่ลงทะเบียน Thai
สร้างโดย SuperAdmin swpc.online
อัพเดทล่าสุด Sun, 06-Nov-2022
1.หลักการและเหตุผล

   แนวคิดเทคโนโลยีแห่งตัวตน (Technologies of the self) เป็นแนวคิดที่มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) นักปรัชญาหลังทันสมัย (Postmodernist) ชาวฝรั่งเศสเป็นผู้พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกใน การสัมมนา เมื่อปี ค.ศ. 1982 จุดเด่นของแนวคิดนี้คือการวิเคราะห์ความสลับซับซ้อนของชีวิตมนุษย์ในยุคหลังทันสมัย2 กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์. (2561, น. 30-58) ทำให้เข้าใจร่างกาย ความเป็นตัวตนและวิธีการกำหนดสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของมนุษย์ด้วยอำนาจของตนเอง แนวคิดนี้มีความสอดคล้องกับพื้นฐานปรัชญาแนวคิดสังคมสงเคราะห์ที่เน้นการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แนวคิดเทคโนโลยีแห่งตัวตนได้มีนักวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์นำมาใช้ ปรากฏในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในสังคมไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับนักสังคมสงเคราะห์โรงเรียนของต่างประเทศที่ใช้ในแนวคิดนี้ในบริบทงานสังคมสงเคราะห์โรงเรียน (School Social Work) ที่มีนัยต่อการพัฒนาสังคมสงเคราะห์โรงเรียนในประเทศไทยอย่างสำคัญ


2.วัตถุประสงค์

-


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย


4.วิทยากรบรรยาย
ศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์

5.ระยะเวลาอบรม
10 นาที

6.หัวข้อบรรยาย

1. บทนำ

2. จุดกำเนิดของเทคโนโลยีแห่งตัวตน

3. เทคโนโลยีแห่งตัวตนสะท้อนอำนาจในเชิงการกระทำการของมนุษย์

4. แนวคิดเทคโนโลยีแห่งตัวตนในบริบทสังคมสงเคราะห์นานาชาติ

5. นักวิชาการไทยกับแนวคิดเทคโนโลยีแห่งตัวตน

6. บทวิเคราะห์

7. สรุป

8. รายการอ้างอิง


7.วิธีบรรยาย
บทความ

8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
ทำแบบทดสอบ ผ่าน 70%

9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม
ได้ความรู้จากบทความ

หลักสูตรสำหรับรายวิชานี้
2 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
บทเรียน
2 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • บทเรียน
  .
 • แบบทดสอบ
  00:00:00
เกี่ยวกับผู้สอน

SuperAdmin swpc.online

24 รีวิวส์ | 491 ผู้เรียน | 7 หลักสูตร
ความคิดเห็นของผู้เรียน
5
1 รีวิวส์
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (1)

รีวิวส์

 • นิภาพร คำปันศักดิ์
ฟรี
รวม:
 • 00:00:00 ชั่วโมง วิดีโอ
 • 2 บทเรียน